REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Hertz Recording ProfilesPOSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Hertz Recording Profiles, działający pod adresem: https://shop.hertzrecording.com/, prowadzony jest przez HERTZ RECORDING STUDIO WIESŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą przy: ul. ANDRZEJA STRUGA 9, 15-198 BIAŁYSTOK, działający pod numerem NIP: 9662071506, REGON: 200487303.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Hertz Recording Profiles a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu https://shop.hertzrecording.com/ w hiperlink “Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu https://shop.hertzrecording.com/ odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.
 8. Studio Nagrań Hertz Wiesławski Sp.J zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jednostronnie. Prosimy o okresowe odwiedzanie tej witryny w celu uzyskania informacji o wszelkich zmianach, które mogły wystąpić.
 9. Hertz Recording Profiles oferuje profesjonalnie nagrane wzmacniacze i profile kolumn poprzez światowej klasy sprzęt do użytku z “Kemper Profiling Amplifier”. Aby korzystać z produktów Kemper profiles, potrzebujesz kompatybilnego wzmacniacza Kemper, który jest jednostką sprzętową. Płacisz za prawa do korzystania z tych profili tylko dla siebie, surowo zabrania się ich udostępniania lub udostępniania online bezpłatnie lub do odsprzedaży. Możesz również dokonać zakupu pojedynczych paczek i pakietów profili.
 10. Wszystkie nazwy wzmacniaczy, akcesoriów sprzętowych , kolumn, mikrofonów i innych marek sprzętu i / lub akcesoriów są znakami towarowymi należącymi do ich odpowiednich producentów i nie są w żaden sposób powiązane z Hertz Recording Studio Wiesławski Sp.J. Nazwy produktów są używane po prostu w celu identyfikacji łańcucha sprzętowego, który został użyty do utworzenia cyfrowych ustawień wstępnych.

DEFINICJE


Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: https://shop.hertzrecording.com/, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

SprzedawcaHERTZ RECORDING STUDIO WIESŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy: ul. ANDRZEJA STRUGA 9, 15-198 BIAŁYSTOK, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białystok, Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000391428, NIP: 9662071506, REGON: 200487303, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: https://shop.hertzrecording.com/ lub e-mailowo na adres [email protected], 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku “ADD TO CART“, znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu “KOSZYK – CART“, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.
 5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
 6. w przypadku złożenia zamówienia płatnego natychmiastowo produkt zostanie dostarczony drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy Klienta w momencie zaksięgowania wpłaty w systemie.
 7. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.
 8. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane 24 godziny na dobę, bez względu na dzień tygodnia.
 9. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również wysłana faktura VAT.
 11. Dostępnym środkiem porozumiewania się Klienta ze Sklepem jest: e-mail – [email protected]
 12. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.
 15.  Klient jest odpowiedzialny za wprowadzenie prawidłowych danych przed dokonaniem płatności. Sprawdź dokładnie pisownię, błędy i błędy w tekście. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostawie lub opłatach spowodowane błędnie wprowadzonymi danymi.

 

REALIZACJA PŁATNOŚCI

W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

 1. PayPal – płatność natychmiastowa, realizowana przy pomocy bramki płatniczej PayPal.;
 2. Przelewy24 – bramka płatności online.
 3. Przelew tradycyjny bankowy;
 1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem tradycyjnym, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do 5 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.


REKLAMACJA

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:
 • Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
 • Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 1. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 4. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 5. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 8. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
 11. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
 12. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 13. Reklamacja powinna zawierać:
 14. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
 15. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
 16. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
 17. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
 18. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. ANDRZEJA STRUGA 9, 15-198 BIAŁYSTOK.
 19. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 20. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 21. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 22. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 23. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. ANDRZEJA STRUGA 9, 15-198 BIAŁYSTOK.
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:  ul. ANDRZEJA STRUGA 9, 15-198 BIAŁYSTOK.
 6. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.7POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
 2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
 4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu https://shop.hertzrecording.com/.
 4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

General Terms

By accessing and placing an order with Hertz Recording Profiles Shop, you confirm that you are in agreement with and bound by the terms of service contained in the Terms & Conditions outlined below. These terms apply to the entire website and any email or other type of communication between you and Hertz Recording Profiles Shop.

Under no circumstances shall Hertz Recording Profiles Shop team be liable for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages, including, but not limited to, loss of data or profit, arising out of the use, or the inability to use, the materials on this site, even if Hertz Recording Profiles Shop team or an authorized representative has been advised of the possibility of such damages. If your use of materials from this site results in the need for servicing, repair or correction of equipment or data, you assume any costs thereof.

Hertz Recording Profiles Shop will not be responsible for any outcome that may occur during the course of usage of our resources. We reserve the rights to change prices and revise the resources usage policy in any moment.

In order to use this product, you need a compatible Kemper Amplifier, which is a hardware unit.
Hertz Recording Studio Wieslawski Sp.J . offers professionally recorded amplifiers and cabinets profiles through world class equipment for use with the Kemper Profiling Amplifier. You are paying for the rights of using these profiles for yourself only, you are strictly forbidden from sharing them or making them available online for free or for resale.
Customers are responsible for entering the correct data before making the payment. We are not responsible for delivery errors due to incorrectly provided information so please double check for spelling, errors and mistyping.  All names of amps, pedals, cabinets, microphones, and other gear and/or accessory brands are trademarks owned by their respective manufacturers and are in no way affiliated with Hertz Recording Profiles Shop Product names are simply used for the purpose of identifying the hardware chain that was used to create the digital presets.

License

Hertz Recording Profiles Shop grants you a revocable, non-exclusive, non-transferable, limited license to download, install and use the website strictly in accordance with the terms of this Agreement.

These Terms & Conditions are a contract between you and Hertz Recording Profiles Shop (referred to in these Terms & Conditions as “Hertz Recording Profiles Shop“, “us”, “we” or “our”), the provider of the Hertz Recording Profiles Shop website and the services accessible from the Hertz Recording Profiles Shop website (which are collectively referred to in these Terms & Conditions as the “Hertz Recording Profiles Shop Service”).

You are agreeing to be bound by these Terms & Conditions. If you do not agree to these Terms & Conditions, please do not use the Hertzrecording Kemper Profiles Service. In these Terms & Conditions, “you” refers both to you as an individual and to the entity you represent. If you violate any of these Terms & Conditions, we reserve the right to cancel your account or block access to your account without notice.

Meanings

For this Terms & Conditions:

-Cookie: small amount of data generated by a website and saved by your web browser. It is used to identify your browser, provide analytics, remember information about you such as your language preference or login information.
-Company Hertz Recording Profiles Shop: when this policy mentions “Company,” “we,” “us,” or “our,” it refers to HERTZ RECORDING STUDIO WIESŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, (ul. ANDRZEJA STRUGA 9, 15-198 BIAŁYSTOK, POLAND) that is responsible for your information under this Terms & Conditions.
-Country: where Hertz Recording Profiles Shop or the owners/founders of Hertz Recording Profiles Shop are based, in this case is Poland
-Device: any internet connected device such as a phone, tablet, computer or any other device that can be used to visit Hertz Recording Profiles Shop and use the services.
-Service: refers to the service provided by Hertz Recording Profiles Shop as described in the relative terms (if available) and on this platform.
-Third-party service: refers to advertisers, contest sponsors, promotional and marketing partners, and others who provide our content or whose products or services we think may interest you.
-Website:  site, which can be accessed via this URL: https://shop.hertzrecording.com
-You: a person or entity that is registered with Hertz Recording Profiles Shop to use the Services.

Restrictions

You agree not to, and you will not permit others to:

-License, sell, rent, lease, assign, distribute, transmit, host, outsource, disclose or otherwise commercially exploit the website or make the platform available to any third party.
-Modify, make derivative works of, disassemble, decrypt, reverse compile or reverse engineer any part of the website.
-Remove, alter or obscure any proprietary notice (including any notice of copyright or trademark) of Hertz Recording Profiles Shop or its affiliates, partners, suppliers or the licensors of the website.

Return and Refund Policy

Thanks for shopping at Hertz Recording Profiles Shop. We appreciate the fact that you like to buy the stuff we build. We also want to make sure you have a rewarding experience while you’re exploring, evaluating, and purchasing our products.

As with any shopping experience, there are terms and conditions that apply to transactions at Hertz Recording Profiles Shop. We’ll be as brief as our attorneys will allow. The main thing to remember is that by placing an order or making a purchase at Hertz Recording Profiles Shop, you agree to the terms along with  Policy.

If, for any reason, You are not completely satisfied with any good or service that we provide, don’t hesitate to contact us and we will discuss any of the issues you are going through with our product. Hertz Recording Profiles Shop products being
non-tangible digital goods, it is not possible to ‘return’ any of our products, therefore we do not offer any refunds after the purchase is completed.

Your Suggestions

Any feedback, comments, ideas, improvements or suggestions (collectively, “Suggestions”) provided by you to Hertz Recording Profiles Shop with respect to the website shall remain the sole and exclusive property of Hertz Recording Profiles Shop.

Hertz Recording Profiles Shop shall be free to use, copy, modify, publish, or redistribute the Suggestions for any purpose and in any way without any credit or any compensation to you.

Your Consent

We’ve updated our Terms & Conditions to provide you with complete transparency into what is being set when you visit our site and how it’s being used. By using our website, registering an account, or making a purchase, you hereby consent to our Terms & Conditions.

Links to Other Websites

This Terms & Conditions applies only to the Services. The Services may contain links to other websites not operated or controlled by Hertz Recording Profiles Shop. We are not responsible for the content, accuracy or opinions expressed in such websites, and such websites are not investigated, monitored or checked for accuracy or completeness by us. Please remember that when you use a link to go from the Services to another website, our Terms & Conditions are no longer in effect. Your browsing and interaction on any other website, including those that have a link on our platform, is subject to that website’s own rules and policies. Such third parties may use their own cookies or other methods to collect information about you.

Cookies

Hertz Recording Profiles Shop uses “Cookies” to identify the areas of our website that you have visited. A Cookie is a small piece of data stored on your computer or mobile device by your web browser. We use Cookies to enhance the performance and functionality of our website but are non-essential to their use. However, without these cookies, certain functionality like videos may become unavailable or you would be required to enter your login details every time you visit the website as we would not be able to remember that you had logged in previously. Most web browsers can be set to disable the use of Cookies. However, if you disable Cookies, you may not be able to access functionality on our website correctly or at all. We never place Personally Identifiable Information in Cookies.

Changes To Our Terms & Conditions

You acknowledge and agree that Hertz Recording Profiles Shop may stop (permanently or temporarily) providing the Service (or any features within the Service) to you or to users generally at Hertz Recording Profiles Shop sole discretion, without prior notice to you. You may stop using the Service at any time. You do not need to specifically inform Hertz Recording Profiles Shop when you stop using the Service. You acknowledge and agree that if Hertz Recording Profiles Shop disables access to your account, you may be prevented from accessing the Service, your account details or any files or other materials which is contained in your account.

If we decide to change our Terms & Conditions, we will post those changes on this page, and/or update the Terms & Conditions modification date below.

Modifications to Our website

Hertz Recording Profiles Shop reserves the right to modify, suspend or discontinue, temporarily or permanently, the website or any service to which it connects, with or without notice and without liability to you.

Updates to Our website

Hertz Recording Profiles Shop may from time to time provide enhancements or improvements to the features/ functionality of the website, which may include patches, bug fixes, updates, upgrades and other modifications (“Updates”).

Updates may modify or delete certain features and/or functionalities of the website. You agree that Hertz Recording Profiles Shop has no obligation to (i) provide any Updates, or (ii) continue to provide or enable any particular features and/or functionalities of the website to you.

You further agree that all Updates will be (i) deemed to constitute an integral part of the website, and (ii) subject to the terms and conditions of this Agreement.

Third-Party Services

We may display, include or make available third-party content (including data, information, applications and other products services) or provide links to third-party websites or services (“Third- Party Services”).

You acknowledge and agree that Hertz Recording Profiles Shop shall not be responsible for any Third-Party Services, including their accuracy, completeness, timeliness, validity, copyright compliance, legality, decency, quality or any other aspect thereof. Hertz Recording Profiles Shop does not assume and shall not have any liability or responsibility to you or any other person or entity for any Third-Party Services.

Third-Party Services and links thereto are provided solely as a convenience to you and you access and use them entirely at your own risk and subject to such third parties’ terms and conditions.

Term and Termination

This Agreement shall remain in effect until terminated by you or Hertz Recording Profiles Shop.

Hertz Recording Profiles Shop may, in its sole discretion, at any time and for any or no reason, suspend or terminate this Agreement with or without prior notice.

This Agreement will terminate immediately, without prior notice from Hertz Recording Profiles Shop, in the event that you fail to comply with any provision of this Agreement. You may also terminate this Agreement by deleting the website and all copies thereof from your computer.

Upon termination of this Agreement, you shall cease all use of the website and delete all copies of the website from your computer.
Termination of this Agreement will not limit any of Hertz Recording Profiles Shop‘s rights or remedies at law or in equity in case of breach by you (during the term of this Agreement) of any of your obligations under the present Agreement.

Copyright Infringement Notice

If you are a copyright owner or such owner’s agent and believe any material on our website constitutes an infringement on your copyright, please contact us setting forth the following information: (a) a physical or electronic signature of the copyright owner or a person authorized to act on his behalf; (b) identification of the material that is claimed to be infringing; (c) your contact information, including your address, telephone number, and an email; (d) a statement by you that you have a good faith belief that use of the material is not authorized by the copyright owners; and (e) the a statement that the information in the notification is accurate, and, under penalty of perjury you are authorized to act on behalf of the owner.

Indemnification

You agree to indemnify and hold Hertz Recording Profiles Shop and its parents, subsidiaries, affiliates, officers, employees, agents, partners and licensors (if any) harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, due to or arising out of your: (a) use of the website; (b) violation of this Agreement or any law or regulation; or (c) violation of any right of a third party.

No Warranties

The website is provided to you “AS IS” and “AS AVAILABLE” and with all faults and defects without warranty of any kind. To the maximum extent permitted under applicable law, Hertz Recording Profiles Shop, on its own behalf and on behalf of its affiliates and its and their respective licensors and service providers, expressly disclaims all warranties, whether express, implied, statutory or otherwise, with respect to the website, including all implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement, and warranties that may arise out of course of dealing, course of performance, usage or trade practice. Without limitation to the foregoing, Hertz Recording Profiles Shop provides no warranty or undertaking, and makes no representation of any kind that the website will meet your requirements, achieve any intended results, be compatible or work with any other software, , systems or services, operate without interruption, meet any performance or reliability standards or be error free or that any errors or defects can or will be corrected.

Without limiting the foregoing, neither Hertz Recording Profiles Shop nor any Hertz Recording Profiles Shop‘s provider makes any representation or warranty of any kind, express or implied: (i) as to the operation or availability of the website, or the information, content, and materials or products included thereon; (ii) that the website will be uninterrupted or error-free; (iii) as to the accuracy, reliability, or currency of any information or content provided through the website; or (iv) that the website, its servers, the content, or e-mails sent from or on behalf of Hertz Recording Profiles Shop are free of viruses, scripts, trojan horses, worms, malware, timebombs or other harmful components.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of or limitations on implied warranties or the limitations on the applicable statutory rights of a consumer, so some or all of the above exclusions and limitations may not apply to you.

Limitation of Liability

Notwithstanding any damages that you might incur, the entire liability of Hertz Recording Profiles Shop and any of its suppliers under any provision of this Agreement and your exclusive remedy for all of the foregoing shall be limited to the amount actually paid by you for the website.

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall Hertz Recording Profiles Shop or its suppliers be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages whatsoever (including, but not limited to, damages for loss of profits, for loss of data or other information, for business interruption, for personal injury, for loss of privacy arising out of or in any way related to the use of or inability to use the website, third-party software and/or third-party hardware used with the website, or otherwise in connection with any provision of this Agreement), even if Hertz Recording Profiles Shop or any supplier has been advised of the possibility of such damages and even if the remedy fails of its essential purpose.

Some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Severability

If any provision of this Agreement is held to be unenforceable or invalid, such provision will be changed and interpreted to accomplish the objectives of such provision to the greatest extent possible under applicable law and the remaining provisions will continue in full force and effect.

This Agreement, together with the Privacy Policy and any other legal notices published by Hertz Recording Profiles Shop on the Services, shall constitute the entire agreement between you and Hertz Recording Profiles Shop concerning the Services. If any provision of this Agreement is deemed invalid by a court of competent jurisdiction, the invalidity of such provision shall not affect the validity of the remaining provisions of this Agreement, which shall remain in full force and effect. No waiver of any term of this Agreement shall be deemed a further or continuing waiver of such term or any other term, and  failure to assert any right or provision under this Agreement shall not constitute a waiver of such right or provision. YOU AND Hertz Recording Profiles Shop AGREE THAT ANY CAUSE OF ACTION ARISING OUT OF OR RELATED TO THE SERVICES MUST COMMENCE WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES. OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION IS PERMANENTLY BARRED.

Waiver

Except as provided herein, the failure to exercise a right or to require performance of an obligation under this Agreement shall not effect a party’s ability to exercise such right or require such performance at any time thereafter nor shall be the waiver of a breach constitute waiver of any subsequent breach.

No failure to exercise, and no delay in exercising, on the part of either party, any right or any power under this Agreement shall operate as a waiver of that right or power. Nor shall any single or partial exercise of any right or power under this Agreement preclude further exercise of that or any other right granted herein. In the event of a conflict between this Agreement and any applicable purchase or other terms, the terms of this Agreement shall govern.

Amendments to this Agreement

Hertz Recording Profiles Shop reserves the right, at its sole discretion, to modify or replace this Agreement at any time. If a revision is material we will provide at least 30 days’ notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.
By continuing to access or use our website after any revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, you are no longer authorized to use Hertz Recording Profiles Shop.

Entire Agreement

The Agreement constitutes the entire agreement between you and Hertz Recording Profiles Shop regarding your use of the website and supersedes all prior and contemporaneous written or oral agreements between you and Hertzrecording Kemper Profiles.
You may be subject to additional terms and conditions that apply when you use or purchase other Hertz Recording Profiles Shop‘s  services, which Hertz Recording Profiles Shop will provide to you at the time of such use or purchase.

Updates to Our Terms

We may change our Service and policies, and we may need to make changes to these Terms so that they accurately reflect our Service and policies. Unless otherwise required by law, we will notify you (for example, through our Service) before we make changes to these Terms and give you an opportunity to review them before they go into effect. Then, if you continue to use the Service, you will be bound by the updated Terms. If you do not want to agree to these or any updated Terms, you can delete your account.

Intellectual Property

The website and its entire contents, features and functionality (including but not limited to all information, software, text, displays, images, video and audio, and the design, selection and arrangement thereof), are owned by Hertz Recording Profiles Shop, its licensors or other providers of such material and are protected by Poland and international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws. The material may not be copied, modified, reproduced, downloaded or distributed in any way, in whole or in part, without the express prior written permission of Hertz Recording Profiles Shop, unless and except as is expressly provided in these Terms & Conditions. Any unauthorized use of the material is prohibited.

Agreement to Arbitrate

This section applies to any dispute EXCEPT IT DOESN’T INCLUDE A DISPUTE RELATING TO CLAIMS FOR INJUNCTIVE OR EQUITABLE RELIEF REGARDING THE ENFORCEMENT OR VALIDITY OF YOUR OR  INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. The term “dispute” means any dispute, action, or other controversy between you and Hertz Recording Profiles Shop concerning the Services or this agreement, whether in contract, warranty, tort, statute, regulation, ordinance, or any other legal or equitable basis. “Dispute” will be given the broadest possible meaning allowable under law.

Notice of Dispute

In the event of a dispute, you or Hertz Recording Profiles Shop must give the other a Notice of Dispute, which is a written statement that sets forth the name, address, and contact information of the party giving it, the facts giving rise to the dispute, and the relief requested. You must send any Notice of Dispute via email to: [email protected]. Hertz Recording Profiles Shop will send any Notice of Dispute to you by mail to your address if we have it, or otherwise to your email address. You and Hertz Recording Profiles Shop will attempt to resolve any dispute through informal negotiation within sixty (60) days from the date the Notice of Dispute is sent. After sixty (60) days, you or Hertz Recording Profiles Shop may commence arbitration.

Binding Arbitration

If you and Hertz Recording Profiles Shop don’t resolve any dispute by informal negotiation, any other effort to resolve the dispute will be conducted exclusively by binding arbitration as described in this section. You are giving up the right to litigate (or participate in as a party or class member) all disputes in court before a judge or jury. The dispute shall be settled by binding arbitration in accordance with the commercial arbitration rules of the American Arbitration Association. Either party may seek any interim or preliminary injunctive relief from any court of competent jurisdiction, as necessary to protect the party’s rights or property pending the completion of arbitration. Any and all legal, accounting, and other costs, fees, and expenses incurred by the prevailing party shall be borne by the non-prevailing party.

Submissions and Privacy

In the event that you submit or post any ideas, creative suggestions, designs, photographs, information, advertisements, data or proposals, including ideas for new or improved products, services, features, technologies or promotions, you expressly agree that such submissions will automatically be treated as non-confidential and non-proprietary and will become the sole property of Hertz Recording Profiles Shop without any compensation or credit to you whatsoever. Hertz Recording Profiles Shop and its affiliates shall have no obligations with respect to such submissions or posts and may use the ideas contained in such submissions or posts for any purposes in any medium in perpetuity, including, but not limited to, developing, manufacturing, and marketing products and services using such ideas.

Promotions

Hertz Recording Profiles Shop may, from time to time, include contests, promotions, sweepstakes, or other activities (“Promotions”) that require you to submit material or information concerning yourself. Please note that all Promotions may be governed by separate rules that may contain certain eligibility requirements, such as restrictions as to age and geographic location. You are responsible to read all Promotions rules to determine whether or not you are eligible to participate. If you enter any Promotion, you agree to abide by and to comply with all Promotions Rules.

Additional terms and conditions may apply to purchases of goods or services on or through the Services, which terms and conditions are made a part of this Agreement by this reference.

Typographical Errors

In the event a product and/or service is listed at an incorrect price or with incorrect information due to typographical error, we shall have the right to refuse or cancel any orders placed for the product and/or service listed at the incorrect price. We shall have the right to refuse or cancel any such order whether or not the order has been confirmed and your credit card charged. If your credit card has already been charged for the purchase and your order is canceled, we shall immediately issue a credit to your credit card account or other payment account in the amount of the charge.

Miscellaneous

If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision or portion of these Terms & Conditions to be unenforceable, the remainder of these Terms & Conditions will continue in full force and effect. Any waiver of any provision of these Terms & Conditions will be effective only if in writing and signed by an authorized representative of Hertz Recording Profiles Shop. Hertz Recording Profiles Shop will be entitled to injunctive or other equitable relief (without the obligations of posting any bond or surety) in the event of any breach or anticipatory breach by you. Hertz Recording Profiles Shop operates and controls the Hertz Recording Profiles Shop Service from its offices in Poland. The Service is not intended for distribution to or use by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation. Accordingly, those persons who choose to access the Hertz Recording Profiles Shop Service from other locations do so on their own initiative and are solely responsible for compliance with local laws, if and to the extent local laws are applicable. These Terms & Conditions (which include and incorporate the Hertz Recording Profiles Shop Privacy Policy) contains the entire understanding, and supersedes all prior understandings, between you and Hertz Recording Profiles Shop concerning its subject matter, and cannot be changed or modified by you. The section headings used in this Agreement are for convenience only and will not be given any legal import.

Disclaimer

Hertz Recording Profiles Shop is not responsible for any content, code or any other imprecision.

Hertz Recording Profiles Shop does not provide warranties or guarantees.

In no event shall Hertz Recording Profiles Shop be liable for any special, direct, indirect, consequential, or incidental damages or any damages whatsoever, whether in an action of contract, negligence or other tort, arising out of or in connection with the use of the Service or the contents of the Service. Hertz Recording Profiles Shop reserves the right to make additions, deletions, or modifications to the contents on the Service at any time without prior notice.

The Hertz Recording Profiles Shop Service and its contents are provided “as is” and “as available” without any warranty or representations of any kind, whether express or implied. Hertz Recording Profiles Shop is a distributor and not a publisher of the content supplied by third parties; as such, Hertz Recording Profiles Shop exercises no editorial control over such content and makes no warranty or representation as to the accuracy, reliability or currency of any information, content, service or merchandise provided through or accessible via the Hertz Recording Profiles Shop Service. Without limiting the foregoing, Hertz Recording Profiles Shop specifically disclaims all warranties and representations in any content transmitted on or in connection with the Hertz Recording Profiles Shop Service or on sites that may appear as links on the Hertz Recording Profiles Shop Service, or in the products provided as a part of, or otherwise in connection with, the Hertz Recording Profiles Shop Service, including without limitation any warranties of merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement of third party rights. No oral advice or written information given by Hertz Recording Profiles Shop or any of its affiliates, employees, officers, directors, agents, or the like will create a warranty. Price and availability information is subject to change without notice. Without limiting the foregoing, Hertz Recording Profiles Shop does not warrant that the Hertz Recording Profiles Shop Service will be uninterrupted, uncorrupted, timely, or error-free.

Hertz Recording Profiles Shop products being non-tangible digital goods, it is not possible to ‘return’ any of our products, therefore we do not offer any refunds after the purchase is completed. 

Contact Us

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

-Via Email:  [email protected]
-Via Phone Number:  + 48 601 699 187
-Via this Link:  https://shop.hertzrecording.com
-Via this Address: ul. A Struga 9, 15-198 Białystok, Poland